QinManAlbum

全部琴曲

成公亮

古琴演奏家

上海音乐学院民族音乐理论作曲系


  1. 醉渔唱晚/成公亮  
  2. 醉渔唱晚 张孔山传谱/成公亮  
  3. 中国幻想曲/成公亮  
  4. 长门怨/成公亮  
  5. 云蒸霞蔚/成公亮  
  6. 渔樵问答/成公亮  
  7. 忆故人无名琴演奏 (明张慎修制琴成公亮藏)/成公亮  
  8. 忆故人/成公亮  
  9. 潇湘水云 自远堂琴谱/成公亮  
  10. 溪音/成公亮